Afspraak Inplannen, Cadeaubon, Cursus of een Vraag?

Netherlands

* Ik wil graag regelmatig marketing updates, nieuwtjes en speciale aanbiedingen van je ontvangen per e-mail. Ik kan mijn toestemming op elk gewenst moment intrekken door op de afmeldlink onderaan elke marketingmail te klikken of door je een verzoek per mail te sturen.

Onze privacyverklaring is van toepassing.

Bij het versturen van uw contactgegevens gaat u ermee akkoord dat wij deze mogen opnemen in ons marketing databestand voor onze nieuwsbrief en evt. overige marketing doeleinden. U kunt zich te allen tijde hiervoor uitschrijven. Wij zullen uw gegevens nooit met derden delen.

Algemene Voorwaarden

Created with Sketch.

Overeenkomst

 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Feminin Touch uit te voeren behandelingen.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Feminin Touch slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 • Feminin Touch kan op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Feminin Touch zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan haar klant ter hand stellen dan wel deze op haar website publiceren.
 • Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk niet zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

 

Behandeling

 • Voor de behandeling begint bent u akkoord gegaan met de algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de behandelovereenkomst.
 • Een afspraak met Feminin Touch kan via de website, telefonisch of per e-mail worden gemaakt. Een gemaakte afspraak bij Feminin Touch is bindend.
 • In een intakegesprek wordt samen met u de aanpak van de behandeling besproken. Samen komen we overeen wat de doelen zijn van de behandeling, welke behandelwijze zal worden toegepast, en mogelijke te verwachten uitkomsten van de behandeling. Deze mondelinge overeenkomst wordt vastgelegd in uw dossier en vormt de leidraad van de behandeling.  
 • In sommige gevallen wordt er een schriftelijk behandelplan samen met u opgesteld. Dit gebeurt meestal wanneer de behandelaanpak meerdere behandelvormen omvat en/of langdurig behandeltijd nodig wordt geacht. Bij een schriftelijk behandelplan wordt u gevraagd deze (per email) goed te keuren. 
 • Wanneer er sprake is van een contra indicatie behoudt de therapeut zich het recht om niet te behandelen. 
 • Behandeling en adviezen van therapeut zijn geheel vrijblijvend. De uiteindelijke beslissing en verantwoording met betrekking tot het opvolgen van een advies of het laten uitvoeren van een behandeling ligt geheel bij de klant.
 • De therapeut is niet bevoegd om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. De behandelingen zijn geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom adviseren wij de klant om huisarts en/of specialist op de hoogte te stellen van uw klachten.
 • Wanneer u zich vaker bij Feminin Touch laat behandelen, zullen er regelmatig evaluatiesessies plaats vinden waarin u en de zorgverlener mondeling verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 • De sessies duren ongeveer 60min tot 120min (dit is van tevoren overeengekomen) en vinden, tijdens een behandel traject, met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • Het is mogelijk dat er lichamelijke of emotionele reacties na een behandeling optreden. Een klacht zou kort erger kunnen worden en er kan vermoeidheid of spierpijn optreden. Dit zijn normale reacties en gaan vanzelf weer over.
 • Maakt u zich na een behandeling zorgen, wacht u dan niet tot de volgende afspraak en neem telefonisch contact op met Feminin Touch. Reageert u allergisch of intens op een behandeling? Staak de behandeling dan onmiddellijk en raadpleeg een arts.
 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de klant contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.
 • U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de Feminin Touch terecht. Indien aanvullende informatie vereist is, zal Feminin Touch in overleg en met toestemming van u contact opnemen met uw huisarts, Arboarts of andere specialist. U ondertekent hiervoor een toestemmingsformulier ter goedkeuring voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
 • Op het moment dat de therapeut ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt kosteloos naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • Indien uitval bij langdurige ziekte, wordt in overleg met u vervanging geregeld of wordt de behandeling stop gezet.
 • De therapeut van Feminin Touch werkt als zelfstandige /freelancer/vrijgevestigde. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van Feminin Touch, kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.


Betaling 

 • De kosten per behandeling staan duidelijk op de website www.feminintouch.nl en onze Salonized Boekingssysteem vermeld. Wanneer u een reservering heeft gemaakt, bent u op de hoogte van deze kosten en gaat u ermee akkoord. 
 • Bij het maken van uw reservering ontvangt u een betaalverzoek voor een aanbetaling op de hoofdsom. Deze dient u per direct te voldoen.
 • Meteen na uw behandeling ontvang u een betaalverzoek voor het resterende openstaande bedrag van de hoofdsom. Deze dient u direct te voldoen.
 • Een intakeformulier en aanvullende informatie ontvangt u na uw reservering per e-mail. 
 • Het Intakeformulier dient u zo spoedig mogelijk en uiterlijk 48 uur voor uw 1e afspraak ingevuld terug te mailen. 
 • Alleen bij het tijdig ontvangen van een ingevulde Intakeformulier en aanbetaling kan een behandeling doorgaan. 
 • Contante betalingen alleen in overleg en indien gepast. 
 • Indien gewenst ontvangt u binnen 24 uur per e-mail een factuur. De factuur kunt u niet declareren bij uw ziektekostenverzekering. 
 • Voor onze Voordeelpakketten kan er bij uitzondering en in overleg een uitgesteld betaaltermijn van maximaal 7 dagen tot uiterlijk 24 uur voor uw behandeling gehanteerd worden. 
 • Na het aanschaffen van een Voordeelpakket heeft u het recht om binnen 14 dagen (vanaf de dag van uw aanvraag Voordeelpakket) tot uiterlijk 24 uur voor uw behandeling om aan Feminin Touch te laten weten dat u wilt afzien van de koop, mits uw 1e behandeling van het pakket nog niet heeft plaats gevonden. Nadat uw 1e behandeling heeft plaats gevonden, vervalt dit recht en dient u in overleg met Feminin Touch tot een gepaste oplossing te komen.
 • Indien na aanschaf van het Voordeelpakket om een persoonlijke reden gedurende het behandeltraject de overige behandelingen niet door kunnen gaan, vindt er geen restitutie plaats en dient u in overleg met Feminin Touch tot een gepaste oplossing te komen. 
 • Onze waardevolle Feminin Touch Zelfzorg Documentatie wordt enkel verstrekt aan klanten die een Voordeelpakket of minimaal 2 losse behandelingen hebben afgenomen.
 • Bij een definitieve annulering (staken van behandelingen) Voordeelpakket of voor een 2e losse behandeling, wordt na het verstrekken van de kostbare Feminin Touch Zelfzorg Documentatie een bedrag van 50 euro in rekening gebracht. Wij sturen hiervoor een betaallink, welke binnen 24 uur voldaan moet worden.
 • Bij een niet tijdige betaling worden de wettelijke rente en administratiekosten bij u in rekening gebracht. Mocht de betaling uitblijven, zal er een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend. 
 • Alle prijzen die Feminin Touch hanteert zijn in euro’s en incl. Btw.
 • Alle kosten van de voor de uitvoering van de behandeling benodigde producten zijn bij de prijs inbegrepen. Feminin Touch is vrij in de keuze van haar producten.
 • Feminin Touch behoudt zich het recht voor om haar prijzen op haar website, sociale media of anderszins kenbaar gemaakt, tussentijds te wijzigen indien zij dit nodig acht.
 • Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt. 

 

Annuleringsbeleid bij Losse Behandelingen

 • Het kan voorkomen dat u vanwege ziekte of een dringende privé reden de door u ingeplande behandeling niet na kunt komen. In dat geval dient u uw annulering tijdig bij Feminin Touch door te geven.
 • Uw annulering geeft u bij voorkeur telefonisch per sms/whatsapp aan ons door en anders per e-mail, waarbij de datum en tijd van ontvangst bindend zijn. 
 • Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak wordt 50% van de hoofdsom in rekening gebracht. Indien u de behandeldatum niet wenst te verzetten, zullen wij op uw verzoek 50% van de hoofdsom naar u terugstorten.
 • Bij annulering binnen 8 uur voor de afspraak wordt 100% van de hoofdsom in rekening gebracht. 
 • In geval van no show of bij het te laat verschijnen op de afspraak (+ 10 min) zijn wij genoodzaakt om 100% van de hoofdsom bij u in rekening te brengen. 
 • Bij het te laat verschijnen kan de afspraak alleen doorgaan indien Feminin Touch voldoende tijd heeft om de behandeling uit te voeren. 
 • Bovenvermelde annuleringsbeleid geldt ook voor de eerste afspraak incl. intake. 
 • Indien binnen 24 uur vóór de 1e afspraak geen volledig ingevuld intakeformulier door ons terug ontvang is, zal een behandeling helaas niet mogelijk zijn en dient de afspraak om die reden door Feminin Touch geannuleerd te worden. De gereserveerde tijd zal dan 100% bij jou in rekening gebracht worden.

 

Annuleringsbeleid bij Voordeelpakket 

 • Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak mag de behandeling verzet worden.
 • Bij annulering binnen 8 uur voor de afspraak wordt de behandeling gezien als "verbruikt" en kan je er geen aanspraak meer op maken.
 • In geval van no show of bij het te laat verschijnen op de afspraak (+ 10 min) zijn wij genoodzaakt om de behandeling te zien als "verbruikt" en kan je er geen aanspraak meer op maken. 
 • Bij het te laat verschijnen kan de afspraak alleen doorgaan indien Feminin Touch voldoende tijd heeft om de behandeling uit te voeren. 

 

Aansprakelijkheid

 • Bij Feminin Touch streven wij ernaar om de behandeling en het contact met de klant zo prettig mogelijk te laten verlopen. Mocht er onverhoopt een klacht zijn, is het goed om dat kenbaar te maken in een persoonlijk gesprek of via e-mail naar [email protected] Wij zullen dan de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en zo goed mogelijk proberen op te lossen. 
 • Feminin Touch is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de behandeling, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Feminin Touch.
 • Indien Feminin Touch aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico. Bij gebreke van een (volledige) uitkering van het schadebedrag door een verzekeringsmaatschappij, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de behandeling, althans dat gedeelte van de behandeling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Feminin Touch heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade ongedaan te maken, door herstel of verbetering van de behandeling c.q. of het verstrekken van een nieuw product.
 • Een vordering tot schadevergoeding door de klant dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Feminin Touch te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding door de klant.
 • Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van Feminin Touch en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.
 • Feminin Touch heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering bij BAT (Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten) Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Feminin Touch tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade, gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering van de Verzekeraar. Feminin Touch is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering. 


Feminin Touch is nooit aansprakelijk voor:

 • Schade van welke aard dan ook, doordat Feminin Touch is uitgegaan van de door de klant onjuist verstrekte informatie of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW-gegevens et cetera. 
 • Diefstal, beschadiging en/of verlies van persoonlijke eigendommen van de klant tijdens de behandeling.
 • De klant maakt uit vrije wil en op eigen verantwoordelijkheid gebruik van onze diensten. Feminin Touch kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gezondheidsschade en/of medische kosten die voortvloeien uit schade voortkomende uit de behandeling.
 • Tegenvallende resultaten, indien Feminin Touch de behandeling op overeengekomen wijze heeft volbracht. 


Leeftijd

 • De behandelingen van Feminin Touch worden uitgevoerd bij vrouwen en jonge meiden, vanaf hun menstruatie tot en met hun overgang.
 • Voor minderjarigen tot 16 jaar geldt dat er tijdens elke afspraak de moeder/verzorgster aanwezig dient te zijn en alleen met schriftelijke toestemming van ouders of voogd kan er een behandeling plaatsvinden. Zonder toestemming zal er bij Feminin Touch geen behandeling uitgevoerd worden.  
 • Voor minderjarigen vanaf 16 jaar mag de moeder/verzorgster bij de behandelingen  aanwezig zijn, maar het is niet verplicht.
 • - Kinderen tot 12 jaar: niet wilsbekwaam, ouders of voogd moeten voor elke behandeling toestemming geven en dit formulier voor elke behandeling en elke sessie ondertekenen
  - Minderjarigen van 12 tot 16 jaar: potentieel wilsbekwaam, voor een behandeling is in principe de toestemming van zowel de minderjarige als de ouders of voogd nodig en dit formulier moet voor elke behandeling en sessie ondertekend worden
  - Minderjarige van 16 tot 18 jaar: in principe wilsbekwaam, voor een behandeling is geen toestemming van de ouders of voogd nodig, alleen van de minderjarige (tenzij deze expliciet wilsonbekwaam is in welk geval dit formulier ook voor elke sessie ingevuld en ondertekend moet worden)
 • Feminin Touch hanteert tot en met 21 jaar  een jongerentarief en behoudt zich het recht voor om dit tarief tussentijds te wijzigen of in te trekken, indien zij dit nodig acht. Deze wijziging zal 30 dagen voor de ingangsdatum op de website, social media of anderszins kenbaar gemaakt worden. 


Geheimhouding

 • Feminin Touch is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant mededeelt tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • De geheimhouding vervalt echter indien op grond van een wettelijke bepaling, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of een rechterlijke uitspraak Feminin Touch verplicht is de informatie aan derden te verstrekken. 


 Gedrag

 • De klant dient zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen normen en waarden. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Feminin Touch het recht om bij de klant een behandeling te weigeren/stoppen zonder opgave van een reden en zonder het recht van de klant op enige (schade)vergoeding.
 • Mobiele telefoons, piepers e.d. dienen te worden uitgeschakeld of op stil te worden gezet voor aanvang van een behandeling.
 • Feminin Touch meldt diefstal altijd bij de politie.
 • Het is niet toegestaan om gezelschap mee te nemen tijdens de behandeling.
 • Uitzonderingen zijn mogelijk, echter alleen na overleg met Feminin Touch. 

 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

 • De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

 

Overmacht 

 • Wordt de uitvoering van een behandeling door Feminin Touch onmogelijk gemaakt door een oorzaak die Feminin Touch niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Feminin Touch kan worden verlangd, dan is Feminin Touch gerechtigd de uitvoering van de behandeling op te schorten tot het moment dat zij alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Feminin Touch en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Feminin Touch. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Feminin Touch geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Feminin Touch niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 • In geval van overmacht zal Feminin Touch (indien mogelijk) met de klant een nieuwe afspraak inplannen.
 • Feminin Touch is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmacht situatie enig voordeel geniet. 

 

Klachtenregeling (Wkkgz) 

 • Als CAT- collectief therapeut vallen wij onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/ 
 • Wij werken als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode 

 

Toepasselijk recht & bevoegde rechter

 • Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.
 • Op alle aanbiedingen, behandelingen en transacties waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Feminin Touch mag deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest recente versie is dan op alle overeenkomsten inclusief de reeds gesloten overeenkomsten geldig. Aan afspraken tussen partijen die afwijken van de algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Feminin Touch is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.
Huisregels 

Created with Sketch.
 • Voordat de 1e behandeling start bent je akkoord gegaan met de Algemene voorwaarden, de Privacyverklaring en de Behandelovereenkomst
 • In onze praktijk behandelen wij alleen vrouwen.
 • Wij doen geen massage behandelingen waarbij de nadruk ergens anders ligt als bij Cyclus- en/of Fertiliteitsmassage & Klachtbehandeling. 
 • Om de behandeling goed uit te kunnen voeren, wordt je geacht in jouw ondergoed op de massagetafel te liggen. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kan er geen behandeling plaats vinden. 
 • Wij doen ons uiterste best om jouw ondergoed "vet vrij" te houden; wij kunnen het alleen niet garanderen. Wij adviseren je dan ook om rekening te houden bij jouw kledingkeuze. 
 • Behandelingen betaal je binnen 24 uur na ontvangst van onze betaallink. Contant in overleg en alleen gepast.
 • Zowel de klant als therapeut dienen zich behoorlijk te gedragen, volgens algemeen normen en waarden. Wij behandelen en spreken elkaar met wederzijds respect.

Huisregels & Richtlijnen Covid-19 (Zodra van toepassing)

Created with Sketch.

Er zijn op dit moment geen coronamaatregelen. Wel gelden adviezen voor het beperken van de verspreiding van het coronavirus. Wanneer het virus oplaait neemt de overheid opnieuw maatregelen.

Zodra er maatregelen van toepassing zijn, zullen wij jou op de hoogte brengen van onze aangepaste huisregels en richtlijnen. 


Wat doe je bij een klacht?

Created with Sketch.

Indien je ergens niet geheel tevreden over bent, wensen wij dit graag zo spoedig mogelijk te vernemen middels een email naar [email protected] of via ons contactformulier en dan kijken we samen naar een oplossing. Indien dit voor jou niet de gewenste uitkomst geeft, kun je jouw klacht aan de geschillencommissie voorleggen.

 •  Als CAT- collectief therapeut vallen wij onder de Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. 
 • Wij werken volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. 


Voor meer informatie verwijzen wij jou naar onze Algemene Voorwaarden

CAT-collectief Therapeut

GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten)

KvK: 87598779
Btw identificatie: NL004449787B89

Copyright © 2023 Feminin Touch 

Disclaimer: het gebruik van ons advies en producten zijn altijd op eigen risico en vervangen geen medisch advies van een arts. 
Bij last van (onverklaarbare) klachten of irritaties altijd eerst een arts raadplegen. 
Feminin Touch kan ten alle tijden niet aansprakelijk gesteld worden.