PRIVACYVERKLARING

Bij Feminin Touch respecteren wij de privacy van onze klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Wij hebben een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens . De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De Beheerder”): Feminin Touch, gevestigd te Televisieweg 64, 1322AM Almere, Kvk-nummer: 8758779.

 

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

2.1 Uw persoonsgegevens worden door Feminin Touch verzameld. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentifeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meer elementen die kenmerken zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychise, economische, culturele, of sociale identiteit.

2.2  Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

  • Naam/adres/ woonplaats gegevens
  • E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
  • Gegevens ten behoeve van uw gezondheid

 

Artikel 3 – Doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het bijhouden van een efficiënt klantenbestand, voor eventuele gerichte aanbiedingen en het aanbieden van klachtgerelateerde behandelingen in de massage praktijk.

 

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register/bestand.

 

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

5.1 Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking  bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via [email protected]


5.2 Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identificatiebewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyregeling vallen.

 

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

7.1 U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: [email protected]

7.2 Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

 

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 10 – Contact

Voor de verzoeken, vragen, meer informatie of klachten, kunt u zich richten tot: Nadia Chakor, [email protected].


Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 01-01-2023 tot nader order.

CAT-collectief Therapeut

GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten)

KvK: 87598779
Btw identificatie: NL004449787B89

Copyright © 2023 Feminin Touch 

Disclaimer: het gebruik van ons advies en producten zijn altijd op eigen risico en vervangen geen medisch advies van een arts. 
Bij last van (onverklaarbare) klachten of irritaties altijd eerst een arts raadplegen. 
Feminin Touch kan ten alle tijden niet aansprakelijk gesteld worden.